Comisións Informativas

Denominación

01

Comisión Especial de Contas.

02

Comisión Informativa de Economía, Facenda e Réxime Interior.

03

Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente e Mobilidad.

04

Comisión Informativa de Educación, Cultura, Mocidade e Deportes.

05

Comisión Informativa de Sanidade, Igualdade, Asuntos Sociais e Benestar.

Composición

Cada unha das comisións estará formada polo alcalde e por un número de 7 concelleiros/ as coa seguinte distribución entre os grupos políticos municipais:

  1. Grupo Municipal Partido Popular: 3 concelleiros/ as.
  2. Grupo Municipal Celanova Decide: 2 concelleiros/ as.
  3. Grupo Municipal Partido Socialista de Galicia - PSOE: 1 concelleiro/a.
  4. Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego: 1 concelleiro/a.
 Praza Maior 1, 32800 - Celanova Ourense   ·   Tel. 988 431 481